top of page

OBSAH

I. Všeobecné obchodní podmínky služby GoDrive

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen „NS“), jež se uzavírá automaticky každou rezervací vozidla v mobilní aplikaci GoDrive dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a to mezi společností DriveSmart s.r.o., se sídlem Praha 8, V mezihoří 2448/4, PSČ 180 00, IČ: 064 265 57, DIČ: CZ06426557 (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem uvedeným v NS (dále jen „nájemce“). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání vozidlo specifikované v NS.

1.    Registrace, rezervace a NS  

1.1. Rezervace vozidla se provádí výhradně prostřednictvím mobilní aplikace GoDrive CZ, a to pouze po předchozí dokončené registraci nájemce na témže místě. Dokončená registrace je podmíněna uvedením totožnosti nájemce včetně skenu platného občanského průkazu a řidičského průkazu, a zároveň uložením platné platební karty typu Visa či MasterCard, jejímž prostřednictvím je pronájem po jeho ukončení hrazen. V okamžiku přidání platební karty je z důvodu ověření platnosti karty strhnuta částka 1 Kč, která je vzápětí vrácena. Údaje o platební kartě nejsou Pronajímatelem nijak zpracovávány. Údaje jsou bezpečně uloženy u banky, poskytující platební bránu: ČSOB, a.s., IČ: 00001350. Pokud stržení částky 1 Kč nelze uskutečnit, není možné využívat funkce aplikace, zejména rezervaci vozů. Pokud je celá registrace úspěšně dokončena, je možné kdykoliv provádět rezervace. Při rezervaci je použit kalendář, který zobrazí aktuálně dostupné vozy pro zvolené období včetně jejich lokace a orientační ceny za pronájem. Stisknutím tlačítka rezervovat je vozidlo rezervováno a je tak automaticky uzavřena NS, která je platná po celou dobu rezervace. Cena za zapůjčení je uvedena v ceníku na stránkách www.godrive.cz a v mobilní aplikaci.

Pronajímatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o složení kauce ze strany nájemce, a to minimálně ve výši 3.000,- Kč až do výše 10.000,- Kč, sloužící na úhradu plateb dle nájemní smlouvy (zejména nájemného, škod, pokut apod.). Kauci je pronajímatel vždy oprávněn jednostranně strhnout z platební karty nájemce. V případě, že nebude kauce pronajímateli složena, není pronajímatel povinen umožnit nájemci realizaci jakékoliv jízdy. Rozhodnutí o složení kauce je na výlučném uvážení pronajímatele, který tak činí zejména s ohledem na historii či platební morálku jednotlivého nájemce. V případě, že má zákazník bezproblémovou platební morálku, kauce je vratná za tři měsíce od složení kauce. Kauce není úročena. Pronajímatel je oprávněn veškeré pohledávky, které mu vzniknou za nájemcem dle nájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní, jednostranně započíst oproti složené kauci a z této kauce tyto pohledávky uhradit. Kauce ve výši, v které nebyla pronajímatelem použita k výše uvedeným účelům, je vratná do 15ti dnů ode dne žádosti nájemce o vrácení kauce. Kauce je vratná bezhotovostně převodem; pronajímatel je oprávněn v souvislosti s vracením kauce požadovat po nájemci nepochybné prokázání totožnosti, jakož i identifikace majitele účtu.

1.2. V případě, že si nájemce rezervuje u pronajímatele vozidlo, avšak vozidlo nevyzvedne v souladu s Rezervací nebo NS, nebo rezervaci stornuje později než 60 minut před začátkem rezervace, je povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši maximálně 200 Kč podle počtu rezervovaných hodin. Minimální výše storna je tedy aktuální hodinová sazba za zápůjčku. Zrušení rezervace více než hodinu před jejím začátkem není zpoplatněno.

1.3. Nájemce je povinen nahlásit a zaplatit za případné škody na vozidle, které nastaly kdykoliv během rezervační periody, a to ve výši spoluúčasti 5.000 Kč. Spoluúčast se zvyšuje na 25.000 Kč, pokud se jedná o zaviněnou ekonomickou totální škodu. V případě, že došlo k nehodě za účasti dalšího účastníka silničního provozu, je nájemce povinen s protistranou sepsat záznam o nehodě (k dispozici ve vozidle). Nesepsání záznamu o nehodě může mít za následek smluvních pokutu ve výši 2000 Kč a náhradu neúplného plnění ze strany pojišťovny, pokud je jako důvod neúplného plnění uveden chybějící záznam o nehodě.  

Nájemce je povinen řádně opatrovat klíček od vozidla před jakýmkoliv poškozením, zničením, ztrátou či odcizením. Nájemce nese odpovědnost za škodu způsobenou mechanickým poškozením klíčku, jeho zničením, ztrátou či odcizením, a to až do doby jeho řádného vrácení spolu s vozidlem, jakož i za další související škody. V případě poškození, zničení, ztráty či odcizení klíčku od vozidla je nájemce povinen pronajímateli nahradit škodu z toho vzniklou, zejména výrobu nového klíčku či související náklady, jako zpřístupnění vozidla, nastavení příslušných systémů a podobně. V případě zničení, ztráty či odcizení klíčku činí paušální náhrada škody částku 10.000,- Kč, a tuto je nájemce povinen pronajímateli vždy uhradit; v případě, že skutečná škoda bude vyšší, je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení náhrady škody až do této skutečné výše. Náhradu škody je pronajímatel vždy oprávněn jednostranně strhnout z platební karty nájemce.

1.4. Nájemce provedením rezervace souhlasí s účtováním  poplatků uvedených v bodech 1.2. a 1.3. na vrub platební karty uvedené v rezervaci. Nájemce se rovněž zavazuje udržovat zůstatek na svém účtu k platební kartě takový, aby bylo možné strhnout celou skutečně fakturovanou částku za zapůjčení, případně spoluúčast. Pronajímatel si vyhrazuje právo strhnout z karty zálohu při samotném začátku rezervace i v průběhu běžící rezervace. Taková záloha bude zpravidla odpovídat aktuálně dlužné částce. Dále platí, že pro všechny rezervace může být pronajímatelem na platební kartě zákazníka blokována částka až 5.000 Kč podle délky rezervace pro zajištění plnění závazku platby za využité služby. Blokace je zrušena hned po ukončení rezervace, popř. je z blokované částky odečtena skutečná cena za jízdu a zbytek vrácen. Délka skutečného zrušení blokace a uvolnění blokovaných prostředků od okamžiku odblokování pronajímatelem závisí na instituci, která vydala Vaši platební kartu - zpravidla se jedná o 3-5 pracovních dní. O přesné délce se prosím informujte u Vašeho vydavatele platební karty. Pokud nájemce v okamžiku ukončení rezervace, kdy se má částka strhnout, nebude mít dostatek finančních prostředků na registrované platební kartě, souhlasí, aby se Pronajímatel pokoušel o následné stržení po dalších 14 dní. Za každý den, kdy je platba takto v prodlení, se Nájemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výší 1,0% z dlužné částky denně, jež bude připočteno ke strhávané částce.

1.5. NS se uzavírá na dobu určitou, a to v okamžiku rezervace, kdy je nutno vyplnit přesné datum a čas zahájení a ukončení rezervace. V případě, že je doba rezervace delší než 60 minut, Nájemci bude poslední hodina rezervace účtována podle jejího skutečného využití, a to takovým způsobem, že budou započteny jen využité minuty z poslední hodiny. U dvoustopých vozidel je účtováno po minutách již od 16. minuty od počátku rezervace. Po ukončení NS je nájemce povinen vozidlo zaparkovat v některé ze zón. Až do doby ukončení rezervace vozidla odpovídá nájemce za případnou škodu na vozidle v rozsahu daném spoluúčastí.

1.6. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit prostřednictvím mobilní aplikace GoDrive CZ, a to maximálně do doby 30 minut před tím, než u daného vozidla nastává další rezervace. Nedojde-li k prodloužení rezervace, je vrácení vozidla nájemcem později než v době dohodnuté v rezervaci považováno za její podstatné porušení. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla pronajímateli je nájemce až do dne vrácení vozidla pronajímateli povinen platit pronajímateli nájemné odvíjející se od hodinové sazby určené pro konkrétní vozidlo, přičemž dále je za porušení této povinnosti povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

1.7. Nájemce ztrácí dnem, kdy měl podle rezervace vozidlo vrátit pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti ze sjednaných podmínek a rozsahu pojištění (spoluúčast). V případě ztráty, zničení nebo odcizení vozidla je nájemce povinen platit nájemné odvíjející se od hodinové sazby určené pro konkrétní vozidlo, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení vozidla pronajímateli, resp. do dne doručení usnesení Policie, v němž bude konstatováno odcizení předmětu nájmu nebo odložení  věci z důvodu, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě.

2.    Převzetí vozidla           

Převzetí vozidla probíhá bez účasti Pronajímatele, a je možné kdykoliv během času rezervace a také 5 minut před jejím počátkem. Vozidlo je vždy zaparkováno v konkrétní zóně, která je známa již v okamžiku rezervování vozidla, a přesná poloha vozidla je před rezervací Nájemci k dispozici prostřednictvím mobilní aplikace GoDrive CZ. Odemknutí i zamknutí zapůjčeného vozidla je možné skrze mobilní aplikaci GoDrive CZ stisknutím tlačítka Odemknout/Zamknout – je tedy nutné, aby Nájemce měl aplikaci k dispozici na svém chytrém telefonu, který by měl mít dostatečně nabitý. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a zóně uvedené v Rezervaci. Vozidla jsou nekuřácká, znečištění vozidel kouřem je zpoplatněno částkou 5000 Kč, jež odpovídá komplexnímu parnímu čištění interiéru vozu. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla skrze mobilní aplikaci GoDrive CZ a/nebo zavoláním na hotlinku uvedenou v mobilní aplikaci. Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit prvním stisknutím tlačítka Odemknout v mobilní aplikaci GoDrive CZ v době rezervace nebo 5 minut před jejím začátkem, a pokud je aplikací vyzván ke kontrole poškození vozu, provést rovněž i tuto kontrolu. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v aplikaci GoDrive CZ, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození vozidla s určenou spoluúčastí.

3. Nájemné a poplatky

3.1. Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady případné škody, řádně a včas. V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než 1 týden mohou být dohodnuty specifické cenové podmínky pronájmu.

3.2. Jakmile je rezervace ukončena, dojde k následujícímu stržení skutečné částky za celý pronájem. Pokud celkovou částku nelze strhnout, Pronajímatel bude opakovaně provádět pokusy o její stržení, a to po dobu 2 týdnů. Úroky z prodlení pro neuhrazené pohledávky se sjednávají ve výši 12% p.m. Pokud i po době 14 dnů nepůjde částku strhnout, pronajímatel ihned přistoupí k předání dlužné pohledávky smluvní agentuře. Ostatní jednání se řídí ustanoveními Nového občanského zákoníku.

3.3. Výše nájemného zahrnuje nájemné za vozidlo, předpokládané administrativní náklady, odcizení či poškození vozidla a náklady na palivo. Nájemné neobsahuje spoluúčast, která je k němu případně přičtena při poškození či odcizení vozidla. Samotné nájemné se počítá jako hodinová sazba za zapůjčení vozidla plus ujeté kilometry, popř. pevně danou sazbou, pokud si uživatel vybere některý z výhodných balíčků, spotřebované palivo je v ceně.

3.4. Nájemce akceptováním NS souhlasí s účtováním nájemného vč. ceny pojistného krytí, náhrady jakékoliv škody na vozidle, spoluúčasti za poškození vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem vozidla, jeho odtahem, pokutami a parkováním na vrub platební/kreditní karty uvedené v registraci uživatele, a to bez předchozího upozornění. V případě tzv. Výzvy provozovateli vozidla za údajné spáchání přestupku Nájemce sdělí Provozovatel příslušnému úřadu totožnost řidiče, který měl předmětný vůz v nájmu v době zaznamenání údajného přestupku (takové zaznamenání může být i po ukončení nájmu, například při zaparkování vozidla mimo pravidla silničního provozu), nebo strhne požadovanou částku včetně poplatku za zpracování z platební/kreditní karty uvedené v registraci uživatele a výši částky uvedené ve Výzvě následně doloží přeposláním původní Výzvy na emailovou adresu Nájemce. Výše poplatku za zpracování bude doložena příslušnou fakturou. Za tuto platbu bude Nájemci vystavena dodatečná faktura k původní rezervaci.

4. Podmínky užívání vozidla

4.1. Vozidlo může užívat a řídit pouze osoba uvedená v registraci. Pokud má vozidlo řídit osoba jiná, je nutno udělat novou registraci a rezervaci přímo na jméno osoby, jež bude vozidlo užívat a řídit. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla. 

4.2. Jedná-li se o vozidlo na alternativní pohon, (např. LPG či elektřinu), nájemce vytvořením rezervace potvrzuje, že se detailně seznámil s podmínkami provozu a s obsluhou takového vozidla, s obsluhou čerpacích zařízení, resp. s dobíjením, a s pokyny k parkování/garážování takového vozidla. 

4.3. Vzhledem k tomu, že možnost odemknutí či zamknutí vozidla je přímo závislá na signálu operátorů mobilních sítí, není povoleno vůz parkovat na místech, kde takový signál není (atomové kryty, podzemní garáže, odstíněná místa apod.). Pokud taková situace nastane, nájemce je povinen neprodleně kontaktovat helplinku GoDrive, a bere na vědomí, že za výjezd vedoucí ke zprovoznění auta bude účtován jednorázový poplatek 3.000 Kč.

4.4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu vozidla uvedené v manuálu výrobce vozidla, jakož i podmínky a instrukce pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození, a to především skrze jeho zamknutí prostřednictvím mobilní aplikace. Nájemce je povinen ihned pronajímatele informovat o nutnosti pravidelné servisní prohlídky, pokud tato skutečnost nastane v průběhu rezervačního období a je zobrazena na displeji palubního počítače vozu. 

4.5. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než v registraci uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené pronajímatelem na uvedení vozidla do původního stavu. Nájemce není dále oprávněn používat vozidlo k cestám do států mimo Evropu. V případě použití vozidla k cestám do neevropských států je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

4.6. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení. Nájemce nesmí používat autorádio instalované ve vozidle pro poslech rádiových stanic, nájemce je oprávněn jej používat pouze pro poslech zvukového záznamu z jeho vlastního nosiče dat.

4.7. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit. 

4.8. Porušení kterékoliv z povinností uvedených v kapitole 4 je považováno za podstatné porušení NS a nájemce v takovém případě odpovídá za vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí a současně je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

4.9. V případě, že nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením do České republiky. 

4.10. Vznikne-li na předmětu nájmu jakákoliv škoda, kterou se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zničení, ztráta nebo poškození předmětu nájmu nebo jeho příslušenství, a není-li tato kryta sjednaným pojistným krytím, je nájemce povinen tuto škodu pronajímateli nahradit v plné výši, ledaže prokáže, že škoda na předmětu nájmu byla způsobena jednáním pronajímatele. Neprokáže-li nájemce, že škoda vznikla jednáním pronajímatele, odpovídá za škodu objektivně, tzn. bez ohledu na jeho míru zavinění. Pokud škoda vzniklá na předmětu nájmu přesáhne částku 100.000,- Kč, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli paušální náhradu snížení hodnoty vozidla ve výši 20% ceny opravy, v případě zničení 20% ceny vraku.

4.11. Nájemce je povinen dotankovat pohonné hmoty v nejbližším možném okamžiku, jakmile se rozsvítí kontrolka nutnosti doplnění paliva. K tomu použije výhradně tankovací kartu, která slouží k zaplacení PHM, která je umístěna ve vozidle v přihrádce spolujezdce. Tankovací karta je chráněna kódem PIN, nájemce bere na vědomí, že PIN je možné kdykoliv během rezervace zjistit skrz mobilní aplikaci v sekci Rezervace. Seznam aktuálních čerpacích stanic, kde je přijímána tankovací karta, je k dispozici na stránkách www.ccs.cz. Nájemce není oprávněn čerpat pohonné hmoty jinam než do předmětného vozidla. Tankování tankovací kartou je možné pouze na území České a Slovenské republiky, mimo ni je nájemce povinen uhradit pohonné hmoty ze svých finančních prostředků. Tato částka bude do 5 pracovních dnů odečtena od celkové výše nájemného po ukončení rezervace a zaslání účtenky e-mailem na podpora@godrive.cz. V případě ztráty nebo odcizení tankovací karty je povinen nájemce tuto skutečnost oznámit neprodleně na helplinku GoDrive. Do okamžiku oznámení a zablokování dle pravidel vydavatele karty odpovídá nájemce za všechny transakce uskutečněné s touto kartou a současně bude povinen pronajímateli uhradit poplatek za zajištění její blokace. Obdobně bude postupováno i v případě, že nájemce kartu nevrátí společně s vozidlem (tj. blokace, poplatek a odpovědnost za všechny transakce do okamžiku zajištění blokace tankovací karty). 

4.12. Nájemce je povinen udržovat ve vozidle čistotu, pořádek a základní hygienická pravidla. Nájemce je povinen užívat vozidlo tak, aby bylo vždy vráceno pronajímateli s čistým interiérem bez jakýchkoliv věcí, které nečiní příslušenství či součást vozidla. Za tímto účelem je nájemce zejména povinen zdržet se ve vozidle jakýchkoliv činností, které mají za následek znečištění interiéru vozu, včetně skel, způsobují zápach ve voze, či jsou ve vozidle zanechány odpadky apod. V případě přepravy jakýchkoliv zvířat je nájemce povinen preventivně chránit interiér před znečištěním (zejména překrytím zavazadlového prostoru, převozem v přepravce apod.). Po ukončení jízdy je nájemce povinen uvést vozidlo do čistého stavu, za tímto účelem je případně povinen provést či nechat provést úklid vozidla. V případě, že nájemce nevrátí vozidlo v čistém stavu, má pronajímatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč. Smluvní pokutu je pronajímatel vždy oprávněn jednostranně strhnout z platební karty nájemce.

5. Vrácení vozidla

5.1. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, zejména s povinnou výbavou, poklicemi, kabelem a nabíječkou (u elektrovozidel), v době uvedené v rezervaci, a to ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vozidlo nelze vrátit, resp. rezervaci nelze ukončit, nachází-li se vozidlo mimo zónu. Pokud nájemce znečistí interiér vozidla, je povinen ho na své náklady vyčistit. Pokud nájemce znečistí exteriér vozidla pouze do té míry, že je vozidlo stále způsobilé provozu (tj. je čitelná přední i zadní RZ, světlomety jsou čisté, skla jsou čistá, z vozidla neodpadává nebo nehrozí odpadnutí nečistot), není povinen exteriér vozidla umýt. V případě, že by vozidlo nebylo způsobilé k dalšímu provozu (silné znečištění exteriéru), je povinen ho na své náklady vyčistit.

5.2. Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s vozidlem, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat peněžní náhradu  odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a současně též smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kapitoly 5. 

5.3. Vozidlo se považuje za řádně vrácené, jakmile je skrze mobilní aplikaci uzamknuto a zároveň je stisknuto tlačítko Ukončit rezervaci.

5.4. Před ukončením rezervace je nájemce povinen zkontrolovat vozidlo a nahlásit případné škody, a to prostřednictvím mobilní aplikace, kde jsou uvedeny telefonní a e-mailové kontakty pro podporu služby.

5.5. Nájemce bere na vědomí, že za nenahlášené škody na vozidle plně zodpovídá, a že mu za ně bude účtována příslušná částka dle rozpočtu stanoveného soudním znalcem z oboru auto-moto.

5.6. Za neukončenou nebo včas neprodlouženou rezervaci může být při opakovaném porušení účtován poplatek ve výši ušlého výdělku, a to maximálně do výše 1.000 Kč. Pokud vozidlo není po ukončení rezervace řádně uzamčeno,  může být účtován rovněž poplatek až 1.000 Kč.

6. Reklamace

Reklamace fakturovaných částek je možná e-mailem na reklamace@drivesmart.cz. Nájemce je povinen doložit reklamaci podklady, které budou porovnány vůči zabezpečeným databázovým kilometrickým záznamům, které jsou pro každé vozidlo k dispozici automaticky po dobu 4 let.

7. Specifika při zápůjčce elektrovozidel

7.1 Pokud je vozidlo na kritické úrovni dojezdu, což je 20 km, nájemce je povinen zaparkovat ho na adrese provozovny GoDrive - Jírovcova 2, České Budějovice, kde bude okamžitě dobito. Nájemce bude vyzván k zaparkování skrze zprávu přímo v mobilní aplikaci.

7.2 Vozidlo s vyjímkou dvoustopých elektrovozidel lze bezplatně dobíjet na všech dobíjecích stanicích společnosti E.ON, kterých je v současnosti na českobudějovicku nejvíce. Pokud potřebuje nájemce dobít vozidlo někde jinde, náklady na dobíjení jdou za ním.

Tyto podmínky jsou platné od 01.05.2024​​​​

II. Ochrana soukromí (GDPR)

Ochrana soukromí popisuje způsoby, jakým Správce zpracovává a chrání osobní údaje a soukromí Subjektu údajů. Vychází z nového nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, obecně známém jako GDPR.

 • Správce a zpracovatel osobních údajů kromě údajů o platební kartě (dále jen S1): DriveSmart, s.r.o., IČ 064 265 57, DIČ CZ064 265 57, se sídlem V mezihoří 2448/4, Praha 8, 180 00; ZenklCB, s.r.o., IČ 281 313 39, DIČ CZ281 313 39, se sídlem Jírovcova 2, České Budějovice, 370 01

 • Správce a zpracovatel údajů o platební kartě (dále jen S2): ČSOB, a.s., IČ 000 013 50, DIČ CZ000 013 50, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

 • Správce a zpracovatel údajů v případě vymáhání pohledávky (dále jen S3): ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o., IČ 02215055, se sídlem Starochodovská 1360/78, Praha 4, 149 00

 • Subjekt údajů: Nájemce, resp. uživatel služby GoDrive​​

1. Zpracování osobních údajů

S1 zpracovává identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu), kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, e-mail, tel. číslo, účet Facebooku, účet Google), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání pro účely výběrového řízení, historii objednávek, dodávek a faktur a údaje o reklamacích.

S2 zpracovává údaje, které jsou podrobně popsány na jeho webových stránkách www.csob.cz, v zásadě se jedná o číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakce.

2. Účel a doba zpracování osobních údajů

S1 zpracovává údaje za jednoznačně vymezeným účelem:

 • poskytnutí služeb vč. reklamací: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu. Údaje jsou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.

 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu, místo vyzvednutí a odevzdání vozu. Údaje jsou zpracovávány (archivovány) po dobu 4 let, pokud by bylo zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu tohoto řízení.

 • zasílání obchodních sdělení v podobě e-mailových newsletterů: kontaktní údaje v souladu se zákonem 480/2004 Sb. Údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud se Subjekt neodhlásí z odběru. To může provést přímo v newsletteru kliknutím na "Odhlásit se".

 • plnění povinností v oblasti účetnictví a daní: zpracování údajů podle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla služba realizována.

Účely zpracování údajů S2 jsou k dispozici na www.csob.cz

S3 zpracovává údaje za jednoznačně vymezeným účelem:

 • uplatňování nároků z nezaplacených pohledávek: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu, místo vyzvednutí a odevzdání vozu. Údaje jsou zpracovávány (archivovány) po dobu 4 let, pokud by bylo zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu tohoto řízení.

​​​​​3. Zabezpečení osobních údajů

S1 zpracovává údaje způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických  a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Konkrétně to zamená, že data Subjektu jsou uložena v datovém centru v České republice, opatřeném certifikací TIER III, a přístup k nim mají jen oprávnění pracovníci S1.

S2 zabezpečuje údaje způsoby uvedenými na webových stránkách www.csob.cz.

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů S1 nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vyjádření k automatizovanému rozhodování a profilování ze strany S2 je uvedeno na www.csob.cz.

5. Předávání osobních údajů třetím stranám

S1 nepředává osobní údaje Subjektu údajů třetím stranám, s výjimkou veřejného zájmu, kdy se může jednat o stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků v soudním, správním či mimosoudním řízení.

Vyjádření k předávání osobních údajů třetím stranám ze strany S2 je popsáno na webových stránkách www.csob.cz.

6. Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů může vůči S1 uplatnit veškerá individuální práva definovaná GDPR, a to prostřednictvím e-mailu info@drivesmart.cz. Pro každé individuální právo je nutné zaslat zvláštní e-mail, v jehož předmětu bude právo pojmenováno. V těle předmětu pak musí být přesně definován požadovaný výkon práva. Pokud jsou splněny tyto podmínky, do 5 pracovních dnů je Subjekt konktaktován S1, a to telefonicky, přičemž dojde k ověření, zda byl e-mail s žádostí o výkon práv(a) požadován oprávněnou osobou. Po úspěšném ověření je do lhůty dané zákonem právo vykonáno. V případě neúspěšného ověření toto právo vykonáno není.

Subjekt údajů může vůči S2 uplatnit veškerá individuální práva definovaná GDPR, přičemž vyjádření k postupu nalezne na webových stránkách www.csob.cz.​​​​

7. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz údajů. To je možné provést výlučně skrze mobilní aplikaci GoDrive v sekci Registrační údaje - Zrušit účet. Toto právo nezakládá povinnost správci a zpracovateli okamžitě vymazat ty osobní údaje, které je povinen uchovávat podle článku 2.

III. Podmínky v kostce

Pro ty, kteří neholdují právničině, ale chtějí se rychle dozvědět, jaké jsou jejich práva, povinnosti a zodpovědnosti. Pojďme na to!

 • Provozovatelem služby GoDrive je společnost DriveSmart, s.r.o.

 • Službu GoDrive může používat každý, kdo má chytrý telefon Android či iOS, platební kartu vedenou v EU (karty vydané v USA nejsou podporovány) s dostatkem platebních prostředků, platný řidičský průkaz, e-mail a kontaktní telefon.

 • Služba může být používána k soukromým i firemním účelům. Pro firmy - jsme plátci DPH.

 • Služba funguje na území Českých Budějovic, kde se vozidla půjčují i vracejí - aktuální umístění naleznete v mobilní aplikaci GoDrive; lze s nimi však cestovat libovolně v rámci EU.

 • Aby bylo možné si rezervovat vůz, je potřeba dokončit registraci - ta se provede opět v mobilní aplikaci GoDrive CZ, a je k tomu potřeba Facebook nebo Google účet nebo e-mail, řidičský průkaz, občanský průkaz, platební karta. Upozorňujeme, že údaje o platební kartě jsou uloženy v platební bráně ČSOB, jež je součástí aplikace, takže k nim nemáme žádný přístup a nelze je zneužít. Přidáním platební karty dojde ke strhnutí a vrácení 1 Kč, a to z důvodu ověření platnosti karty. Kartu je potřeba mít povolenu pro platby na internetu.

 • Jsme oprávněni rozhodnout o složení kauce, a to od výše 3.000,- Kč až do výše 10.000,- Kč. V případě, že nebude kauce složena, nemusíme Vám umožnit realizaci jakékoliv jízdy. Rozhodnutí o složení kauce je na našem výlučném uvážení, a to zejména s ohledem na historii či platební morálku. 

 • 5 minut před rezervací lze vozidlo odemknout, což se provede v mobilní aplikaci. Tak funguje i opětovné uzamčení. Startování se provádí startovacím tlačítkem, není potřeba žádného klíče.

 • Při ukončení rezervace je potřeba vozidlo vrátit do kterékoli sdílené zóny (zóny jsou identifikovatelné v mapě aplikace), je potřeba ho uzamknout a v aplikaci stisknout Ukončit rezervaci. Následně je z platební karty stržena částka za půjčení. Ceník je k dispozici na www.godrive.cz v sekci Ceny. Rezervaci nelze ukončit mimo zónu.

 • Vozidla jsou pojištěna v režimu all risk se spoluúčastí 5%, min. 5.000 Kč, kterou jsme oprávněni účtovat, pokud zaviníte dopravní nehodu nebo vozidlo poškodíte. Pokud nastane libovolná škoda na vozidle, vždy nám to oznamte,a to nejpozději bezprostředně po ukončení rezervace, abychom měli dostatek času dát vůz do pořádku. V případě zaviněné totální škody se spoluúčast zvyšuje na 25.000 Kč.

 • Odpovídáte za zničení, ztrátu či odcizení klíčku od vozidla. V takovém případě jsme oprávněni Vám účtovat náhradu škody v minimální výši 10.000,- Kč.

 • Pokud vznikne na vozidle škoda v okamžiku, kdy nejste způsobilý řízení, spoluúčast se zvyšuje na 100%.

 • Pokud znečistíte interiér vozidla, jde čištění za Vámi. Pokud je znečištěný exteriér, ale vozidlo je provozuschopné dle pravidel silničního provozu, nemusíte vůz umývat; v opačném případě je třeba ho umýt.

 • Jste povinni udržovat ve vozidle čistotu, pořádek a základní hygienická pravidla. V případě, že nám nevrátíte vozidlo v čistém stavu, máme právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč. 

 • S vozidlem je pod pokutou zakázáno vjíždět do takových míst, kde není signál mobilních operátorů (atomový kryt, podzemní garáže apod.).

 • Vozidla jsou pod pokutou nekuřácká.  

 • Vozidla mají integrovanou nabíječku mobilních telefonů se 3 nejrozšířenějšími typy koncovek.

 • Tipy & triky k jízdě a co dělat při problémech naleznete pod stínítkem u řidiče.

 • Palivo je vždy v ceně nájmu. Pokud je potřeba dotankovat, použijete CCS kartu, uloženou v přihrádce spolujezdce. PIN k ní se Vám zobrazí v mobilní aplikaci. Je potřeba tankovat na pumpách, kde přijímají CCSky, což je cca 95% pump. Pokud tankujete v zahraničí, zaplaťte ze svého, pošlete nám účtenku a my Vám palivo proúčtujeme zpět.

 • Vozidlo smí řídit jen a pouze uživatel, který provedl rezervaci a tudíž o něm známe osobní údaje, a to kvůli případným přestupkům a riziku objektivní zodpovědnosti v případě správního deliktu.

 • Vaše osobní údaje chráníme, jak nejlépe dovedeme, podle GDPR normy.

podminky
gdpr
kostka
bottom of page